© Komáromi Napsugár Óvoda 2018
NapsugárÓvoda
Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni.

Hírek

KÖZLEMÉNY Komárom Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba való jelentkezés idejéről, módjáról, az óvodakötelezettség teljesítéséről a 2023/2024. nevelési évre vonatkozóan - Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. - Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. - A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv, azaz a járási hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. - Ha a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, akkor a szülő köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. (A bejelentést a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.) A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. - A szülő, gyermeke óvodai felvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (2) bekezdése 2021. május 28. napjától hatályát vesztette. A módosítás értelmében ettől az időponttól kezdődően az óvoda már nem köteles azt a gyermeket felvenni, akinek szülője az óvoda körzetében dolgozik. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (3) bekezdése az óvoda csak azt a gyermeket köteles felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. - A felvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Komárom város óvodáiban a felvétel folyamatos, de az általános beíratás időpontja: 2023. április 24-25. (hétfő-kedd) 08.00-tól 16.00 óráig. Kérjük, hogy lehetőség szerint az évközi felvétel iránti igények bejelentését is ez alkalommal szíveskedjenek megtenni. A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok: - a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata, - a gyermek TAJ kártyája, - a beíratást kérő szülő személyi igazolványa, - a gyermek és a szülő lakcímkártyája, - a gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról szóló igazolás, (a gyermek egészségi állapotát, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum) - nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat - Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését írásban, határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2023. május 25. - Az óvodavezető első fokon hozott, elutasító határozata ellen jogorvoslati kérelmet Komárom város jegyzőjének címezve, az intézményvezetőnek kell benyújtani. - A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében, az a szülő vagy törvényes képviselő, - aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el, ellene szabálysértési eljárás kezdeményezhető. - A Komárom Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák, alapító okiratuk szerint fogadják a város közigazgatási határán belül élő, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. A sajátos nevelési igényű gyermekek - akik a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek - érvényes szakértői vélemény alapján vehetők fel az intézményekbe; Komárom Város Önkormányzata